Skorzystaj z funduszy unijnych i daj szansę rozgościć się Pszczółce w Twojej szkole!

W związku z tym, że od coraz większej ilości szkół dostajemy zapytania dotyczące chęci pozyskania dofinansowania na Pszczółkę, postanowiliśmy zebrać dla Was informacje o rozpoczynających się wkrótce naborach wniosków. Mamy nadzieję, że pozyskanie zewnętrznego wsparcia pozwoli korzystać regularnie z naszej aplikacji jeszcze większej ilości placówek! 

Lista planowanych naborów wniosków w poszczególnych województwach:

Województwo łódzkie
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Czas składania wniosków: 31.12.2019 do 15.01.2020 r.

Specyfikacja konkursu: projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.4 Kształcenie ogólne – Miasto Łódź, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Typ projektu: kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego.
Szczegóły dotyczące składania wniosków znajdują się tutaj. 

Województwo podlaskie
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski (Sokółka)

Czas składania wniosków:
02.12.2019 do 16.12.2019 r.

Specyfikacja konkursu: projekty współfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Typ projektu: kompleksowe programy wspomagające szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością oraz wsparcie na rzecz ucznia młodszego.
Więcej szczegółów znajduje się pod tym linkiem.

Województwo warmińsko – mazurskie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Czas składania wniosków: 16.12.2019 – 07.01.2020 r.

Specyfikacja konkursu: dofinansowanie projektów w ramach działania 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.
Typ projektu: indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez realizację kompleksowych programów wspierających szkołę/ placówkę systemu oświaty.
Więcej szczegółów dostępnych jest tutaj.

Województwo opolskie
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Czas składania wniosków: 12.12.2019 – 19.12.2019 r.

Specyfikacja konkursu: dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.
Typ projektu: indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Więcej szczegółów dostępnych tutaj.

Jeżeli są Państwo zainteresowani pozyskaniem dofinansowania dla szkoły, ale brakuje Wam pewności co do najbardziej optymalnego i skrojonego na potrzeby Waszej szkoły pakietu – zapraszamy do kontaktu, wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Pozdrawiamy,
Pracowity zespół Pszczółki. 🙂